top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA AYDINLATMA METNİ

 

1.Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Ava Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi (“Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği”)  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır. 

 

2. Veri Sorumlusu 

 

Veri Sorumlusu: Ava Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi

Adres: Demirköprü Mahallesi Ordu Bulvarı Ege Blok No: 131 İç Kapı No: 1 Karşıyaka-İzmir

 

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği veya Klinik” olarak anılacaktır.) 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kliniğin bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, Klinik içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıdaki amaçlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kliğimiz ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (hastalar, çalışanlar, ziyaretçiler vb.) kliniğimiz ve/veya kliniğimize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • Klinik işlerinin yürütüldüğü veya kliniğe bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

 • Koruyucu Hekimlik, Tıbbi Teşhis, Muayene, Tedavi, Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Kamu Sağlığının Korunması

 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi

 • Gerekli Test ve Tetkiklerin Yapılması ve İlgili Süreçlerin Yürütülmesi 

 • İlaç ve İlgili Malzemelerin Temin Edilmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması

 • Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Randevu Hatırlatma, Değişiklik vb. Hizmetin Sunumuna İlişkin Bilgilendirme Yapılması

 • Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi

 • Hasta Yakını, Refakatçi, Ziyaretçi vb. Memnuniyetini Geliştirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Hastanın Değerlendirilmesi

 

Sağlık bilgileri kategorisindeki özel nitelikli kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un  6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca “sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” sebebine dayanılarak toplanacaktır.

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi 

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn. Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, SGK Sicil No, Uyruk, Medeni Hali)

İletişim Verisi

Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn. Telefon Numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin veri kategorisidir. (Örn. Kamera Görüntü Kayıtları)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

İlgili kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn. Fotoğraf)

Sağlık Verisi

Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn. Hikaye Bilgisi, Kullanılan İlaç Bilgisi, Genel Tanı ve Bulgu Bilgisi, Ameliyat ve Operasyon Bilgileri, Alerji Bilgileri)

 

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz; 

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurt içi kuruluşlara

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

6. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Kliniğimiz ve Kliniğimize bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda klinik uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir veyahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

7. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

 

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Demirköprü Mahallesi Ordu Bulvarı Ege Blok No: 131 İç Kapı No: 1 Karşıyaka-İzmir”  adresine yazılı olarak veya kvkk@.... adresine  e-postanızın belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya kliniğimizin ….@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Sigma Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. 

 

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Unvan: Ava Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Ticaret Limited Şirketi 

Mersis No: 0103142538100001

Telefon Numarası: 05532331380

Posta Adresi: Demirköprü Mahallesi Ordu Bulvarı Ege Blok No: 131 İç Kapı No: 1 Karşıyaka-İzmir 

E-posta adresi: kvkk@....

Kep adresi: ...@hs05.kep.tr

bottom of page